Reklamační řád

 


obchodní společnosti Zones s.r.o.

se sídlem Žamberská 483, 517 54 Vamberk, IČO: 260 08 220
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19554
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mobilmax.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.    Tento reklamační řád obchodní společnosti Zones s.r.o., se sídlem Žamberecká 483, 517 54 Vamberk, identifikační číslo: 260 08 220, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19554 (dále jen „prodávající“), upravuje postup reklamace zboží zakoupeného od prodávajícího.
1.2.    Reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelem v tomto Reklamačním řádu se rozumí spotřebitel vymezený § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podnikatelem v tomto Reklamačním řádu se rozumí podnikatel vymezený v § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro vyvrácení pochybností a předcházení vzniku možných kolizí či rozporů se pro účely smluvního vztahu rozumí podnikatelem každý, který se bude identifikovat vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony.
1.3.    Kupující objednáním zboží kupující potvrzuje, že se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami prodávajícího seznámil, a zavazuje se jimi řídit.
1.4.   Jsou-li v tomto Reklamačním řádu obsažené pojmy definovány jinak než v Obchodních podmínkách prodávajícího, má přednost definice Reklamačního řádu. Pokud Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, který mu přisuzují Obchodní podmínky. Není-li určitý pojem definován Obchodními podmínkami, užívá se ve významu obvykle mu přisuzovaném právními předpisy. 
1.5.   Prodávající vystavuje ke všemu kupujícím zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu nebo prodejku), který obsahuje všechny zákonem předepsané údaje, především však název zboží, jeho cenu, množství, sériové číslo, apod. Takový doklad slouží zároveň jako doklad o záruce (záruční list) a je vystavován vždy.
1.6.    Na žádost kupujícího prodávající vystaví písemné potvrzení o záruce (záruční list). Záruční list musí obsahovat obchodní firmu ZONES s.r.o., IČO a sídlo. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě popíše a vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.
1.7.    V souladu se záručními podmínkami poskytnutými výrobcem (dovozcem zboží) či související reklamou na zboží, může být na zboží poskytnuta tzv. prodloužená záruka. V tomto případě musí být prodávajícím vystaven záruční list, a to v souladu s ust. 1.6. tohoto Reklamačního řádu.

 

 

 

2. DÉLKA ZÁRUKY

 

2.1.    Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
2.2.    Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Tato úprava se nevztahuje na zboží prodávané za sníženou cenu (zboží poškozené, použité, nekompletní, atd.). Na skutečnost, že se při prodeji jedná o zboží prodávané bez zákonné záruky ve smyslu předchozí věty je kupující vždy upozorněn před uzavřením kupní smlouvy. Při prodeji věcí použitých odpovídá prodávající za vady nad rámec míry jejich používání či opotřebení, které vykazovalo zboží v okamžiku jeho převzetí kupujícím, a to s tím, že práva kupujícího z vad zboží zanikají v tomto případě uplynutím 12 měsíců do převzetí zboží. Na skutečnost, že vady zboží lze uplatnit pouze ve 12měsíční lhůtě, je kupující vždy upozorněn před uzavřením kupní smlouvy a tato skutečnost je znovu uvedena na dokladu o prodeji zboží. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu nekompletnosti či z důvodu vady se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
2.3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou běží reklamační řízení. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží z důvodu vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. V tomto případě končí lhůta 24 měsíců od převzetí původního (reklamovaného) zboží.
2.4.    Lhůtu k uplatnění práv z vad zboží nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, intenzitu užívání, dodržování pokynů

 

 

 

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

3.1.    Kupující se zavazuje bezprostředně po předání překontrolovat společně s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s přepravním listem a kupní smlouvou, dále zásilky, která je neúplná či poškozená. Rozhodne-li se kupující zásilku přes poškození či neúplnost převzít, zavazuje se popsat veškeré poškození či nedostatky v předávacím protokolu přepravce. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
3.2.    Doručování neúplné, nekompletní či poškozené zásilky je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:eshop@mobilmax.cz. Kupující se zavazuje sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat e-mailem či poštou prodávajícímu. Dodatečná námitka neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, důkazní břemeno prokázání rozporu s kupní smlouvou však ponese kupující.
3.3     Prodávající může od kupujícího požadovat veškeré příslušenství, které obdržel při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku může být reklamace zamítnuta. Kompletním příslušenstvím mohou být myšlena sluchátka, instalační CD, datové kabely, napájecí adaptér, redukce, pouzdra atd.
3.3.    Místem pro uplatnění reklamace je provozovna MobilMax – Palackého tř. 48, 612 00 Brno. Kupující může provést reklamaci zboží i na ostatních pobočkách prodávajícího, kde došlo ke koupi zboží (pro urychlení reklamace lze však doporučit využití provozovny MobilMax – Palackého tř. 48, 612 00 Brno jako reklamačního místa). Je-li v záručním listě uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v autorizovaném servisním středisku (viz. seznam autorizovaných servisů na adrese www.mobilmax.cz v sekci Autorizované servisy).
3.4.    Kupující může zaslat reklamované zboží také přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí být viditelně označen slovem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, podložené tvrzení či důkaz o zakoupení zboží (např. kopii nákupního dokladu, resp. záručního listu), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího včetně jeho adresy a telefonního čísla.
3.5.  Platnost záruky dokládá kupující prokazatelným způsobem, např. předložením (či doložením) nákupního dokladu, v případě, že již bylo zboží v minulosti reklamováno, přiloží (či jiným způsobem dotvrdí) také doklad o vyřízení dřívější reklamace. Má-li reklamovaný výrobek sériové číslo, musí odpovídat číslu uvedenému na přiložených dokladech.
3.6.    Kupující bere na vědomí, že prodávající negarantuje plnou kompatabilitu prodaného zboží s dalšími elektronickými součástmi či softwarovými aplikacemi zboží, ledaže jejich funkčnost byla kupujícím výslovně požadovaná a prodávajícím potvrzena. V případě, že prodávající u určitého zboží výslovně uvádí seznam kompatibilních či nekompatibilních doplňků, má se zato, že se s ním kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.
3.7.    Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku takového postupu vzniklé, a to ani pokud takové použití nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití a obsluze. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným či nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodové síti.
3.8.    Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání zboží. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu.
3.9.    Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (pokud taková činnost není vzhledem ke zboží obvyklá a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky či plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
 4. neodbornou instalací, obsluhou, zacházením nebo zanedbáním péče o zboží
 5. poškozením počítačovým virem
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit jeho legální původ nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu do zboží či změnou jeho parametrů
 9. u zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 10. při chybně provedeném upgradu BIOSu, firmware
 11. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí


3.10.    Uvedená omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze rozumně očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
3.11.    V případě, že je zbožím software, vztahuje se poskytovaná záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškozena poškrábáním, apod.) Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeť, obálka, obal) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již jeho samotným stažením. To neplatí, je-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
3.12.    Zboží předané k reklamaci je prodávajícím testováno pouze na závadu uvedenou v reklamačním formuláři či reklamačním listu. Charakter závady je vždy nutno uvést písemnou formou. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu. Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Prodávající nenese odpovědnost za provedení opravy. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, způsobu úhrady a jejím rozsahu. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty. Je-li kupující zároveň podnikatelem, bere kupující na vědomí, že je prodávající oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravy dle ceníku daného autorizovaného servisu.
3.13.    Zjistí-li technik, že příčinou problémů není deklarovaný výrobek (např. mobilní telefon), ale nekorektní instalace software (aplikace), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující nebo 3. osoba, bude reklamace zamítnuta.
3.14.    Při předání mobilního telefonu nebo zařízení pro ukládání dat k opravě je kupujícímu doporučeno vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zajištění jejich ochrany proti možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat.
3.15.   Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.
3.16.    Prodávající má právo zamítnout přijatou reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné, nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
3.17.   Týká-li se reklamace zařízení, které má LCD displej, upozorňuje prodávající kupujícího na skutečnost, že dle normy ISO 13406-2 každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely.
Výrobky LCD jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LC displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci či uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

 

 

 

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

4.1.    Je-li kupující zároveňspotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě kupujícího, který je zároveň podnikatel, si prodávající vyhrazuje právo rozhodnout o reklamaci do 40 dnů.
4.2.    Prodávající vydá kupujícímu, který je zároveň spotřebitelem, písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
4.3.    Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, tj. 24 měsíců, tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
4.4.    Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.
4.5.    Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamačního řízení kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
4.6.   V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění 10Kč/den.
4.7.    Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.

 

 

 

5. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

 

5.1.   Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek je životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.
5.2.    Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží je dobou, po kterou je zboží způsobilé vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet a plnit tak svou plnohodnotnou funkčnost. Pokud zboží kupující užívá déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.
5.3.    Kupující bere na vědomí, že obvyklá živostnost může být uvedena prodávajícím u nabízeného zboží a potvrzuje, že se s ní před uzavřením kupní smlouvy seznámil. 

 

 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

6.1.    Tento reklamační řád je platný od 1. 7. 2021 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
6.2.    Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách MobilMaxu, nebo jako dokument na www.mobilmax.cz.

 


V Brně  dne 15. 2. 2022

 

 

 

 

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.